بیمارستان البرز

بیمارستان عمومی و ۸۰ تخت‌خوابی البرز با زیربنای ۴۰۰۰ متر مربع در سال ۹۵ طراحی شده است. در این پروژه مدلسازی معماری و سازه جهت هماهنگی بررسی تداخلات به صورت کامل انجام شده است. درک دقیق از نسبت معماری و سازه یکی از دستاورد‌های مهم بی‌آی‌ام با توجه به ال‌او‌دی ۲۰۰ در فاز طراحی شماتیک بوده است.


ویژگی‌های مدل:

  • ال‌او‌دی ۲۰۰

  • مدل‌سازی معماری و سازه

  • ساخت ۵ فمیلی اختصاصی برای پروژه

  • بررسی راحت‌تر فضاهای متنوع و پیچیده‌ی بیمارستان از طریق مدل بی‌آی‌ام

  • خروجی سریع نقشه‌های دقیق از جزء‌فضاها به کمک نرم‌افزار پارامتریک رویت

  • مدل‌سازی تمامی اجزای معماری داخلی و آماده برای متره و برآورد مصالح و تجهیزات

نام پروژه بیمارستان البرز
کارفرما شهرداری شهر کرج
مکان پروژه کرج, ایران
سال پروژه 1395
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک