آینه‌ی سرویس به‌داشتی با ابعاد پارامتریک، به هم‌راه دو چراغ در بالا و پایین آینه.

نام پروژه آینه‌ی سرویس به‌داشتی
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی 400
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار محمد دیانتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک