میز نیلوفر از شرکت فوم موبل هنر و با پایه‌های چوبی.
مصالح و ایعاد این میز به صورت پارامتریک قابل تغییر است.
نام پروژه میز نیلوفر / فوم مبل هنر
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی 350
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار صائب کفایتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک