خرپای چوبی دوبعدی مثلثی، با قابلیت تغییر ابعاد اعضای خرپا در مدل بی‌آی‌ام.

این فامیلی با توجه به کم‌بود خرپای مثلثی در رویت کمک‌کننده خواهد بود.
در فامیلی های خرپایی تیرهای بالایی (فشاری) تیرهای پایینی (کششی) و تیر های میانی قابل ترسیم و پارامتربندی هستند.
در این فامیلی با توجه به نیاز، خطوط کلی خرپا قابل تعریف و پارامترگیری هستند و با همین موارد خرپای نهایی شکل می‌گیرد.

نام پروژه خرپای چوبی تکی
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی 300
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار صائب کفایتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک