تگ (برچسبِ) درب‌ها در نقشه، بر اساس استانداردهای نقشه‌کشی ایران.
این برچسب امکان دریافت عناوان و شماره، و هم‌چنین تغییر اندازه را داراست.
نام پروژه تگِ استانداردِ داخلیِ درب
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۳۵۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار صائب کفایتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک