سنگ توالت ایرانی با قابلیت اتصال به لوله‌های فاضل‌آب و استفاده در مدل‌های طراحی تاسیسات مکانیکی.

نام پروژه سنگ توالت ایرانی
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۴۰۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار محمد دیانتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک