در این فامیلی جزییات نبشی قابل تغییر است.
هم‌چنین یک سانتی‌متر برای خطای فاصله‌ی تیر از نبشی (محل اتصال به تیر یا ستون دیگر) در نظر گرفته شده است.

نام پروژه تیر IPE با اتصالات نبشی
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی 400
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار صائب کفایتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک