بیس‌پلیت فلزی برای ستون‌های چوبی، با قابلیت تغییر در ابعاد و ضخامت.

نام پروژه پلیت اتصال ستون چوبی
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی 350
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار صائب کفایتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک